Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Calophyllum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae

CÁC LOÀI
Calophyllum balansae
Calophyllum calaba
Calophyllum dryobalanoides
Calophyllum inophyllum
Calophyllum membranaceumGardn.
Calophyllum polyanthum
Calophyllum tetrapterum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019