Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Aponogetonaceae thuộc bộ Alismatales
 2. Aquifoliaceae thuộc bộ Celastrales
 3. Araceae thuộc bộ Alismatales
 4. Araliaceae thuộc bộ Cornales
 5. Araucariaceae thuộc bộ Pinales
 6. Arecaceae thuộc bộ Arecales
 7. Aristolochiaceae thuộc bộ Piperales
 8. Asclepiadaceae thuộc bộ Gentianales
 9. Asparagaceae thuộc bộ Asparagales
 10. Aspleniaceae thuộc bộ Polypodiales
 11. Asteliaceae thuộc bộ Asparagales
 12. Asteraceae thuộc bộ Asterales
 13. Aucubaceae thuộc bộ Cornales
 14. Azollaceae thuộc bộ Salviniales
 15. Balanophoraceae thuộc bộ Santalales
 16. Balsaminaceae thuộc bộ Geraniales
 17. Barclayaceae thuộc bộ Nymphaeales
 18. Basellaceae thuộc bộ Caryophyllales
 19. Begoniaceae thuộc bộ Cucurbitales
 20. Berberidaceae thuộc bộ Ranunculales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024