Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cochicaceae thuộc bộ Liliales
 2. Cochlospermaceae thuộc bộ Violales
 3. Combretaceae thuộc bộ Myrtales
 4. Commelinaceae thuộc bộ Commelinales
 5. Connaraceae thuộc bộ Oxalidales
 6. Convallariaceae thuộc bộ Liliales
 7. Convolvulaceae thuộc bộ Solanales
 8. Cornaceae thuộc bộ Cornales
 9. Costaceae thuộc bộ Zingiberales
 10. Crassulaceae thuộc bộ Saxifragales
 11. Crypteroniaceae thuộc bộ Saxifragales
 12. Cucurbitaceae thuộc bộ Cucurbitales
 13. Cupressaceae thuộc bộ Pinales
 14. Cuscutaceae thuộc bộ Solanales
 15. Cyatheaceae thuộc bộ Cyatheales
 16. Cycadaceae thuộc bộ Cycadales
 17. Cymodoceaceae thuộc bộ Alismatales
 18. Cyperaceae thuộc bộ Cyperales
 19. Daphniphyllaceae thuộc bộ Saxifragales
 20. Datiscaceae thuộc bộ Cucurbitales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024