Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pentaspadon thuộc họ Anacardiaceae
 2. Pentatropis thuộc họ Asclepiadaceae
 3. Penthorum thuộc họ Penthoraceae
 4. Peperomia thuộc họ Piperaceae
 5. Pereskia thuộc họ Cactaceae
 6. Pericampilus thuộc họ Menispermaceae
 7. Perilla thuộc họ Lamiaceae
 8. Periploca thuộc họ Asclepiadaceae
 9. Peripterygium thuộc họ Cardiopteridaceae
 10. Peristrophe thuộc họ Acanthaceae
 11. Peristylus thuộc họ Orchidaceae
 12. Perotis thuộc họ Poaceae
 13. Persea thuộc họ Lardizabalaceae
 14. Persica thuộc họ Rosaceae
 15. Persicara thuộc họ Polygonaceae
 16. Petasites thuộc họ Asteraceae
 17. Petelotiella thuộc họ Urticaceae
 18. Petrea thuộc họ Verbenaceae
 19. Petrocosmea thuộc họ Gesneriaceae
 20. Petrosavia thuộc họ Narthericaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024