Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC BỘ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

  1. Capparales thuộc lớp Magnoliopsida
  2. Caryophyllales thuộc lớp Magnoliopsida
  3. Celastrales thuộc lớp Magnoliopsida
  4. Commelinales thuộc lớp Liliopsida
  5. Cornales thuộc lớp Magnoliopsida
  6. Cucurbitales thuộc lớp Magnoliopsida
  7. Cyatheales thuộc lớp Polypodiopsida
  8. Cycadales thuộc lớp Cycadopsida
  9. Cyperales thuộc lớp Liliopsida
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024