Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Calophyllum balansae thuộc chi Calophyllum
 2. Calophyllum calaba thuộc chi Calophyllum
 3. Calophyllum dryobalanoides thuộc chi Calophyllum
 4. Calophyllum inophyllum thuộc chi Calophyllum
 5. Calophyllum membranaceumGardn. thuộc chi Calophyllum
 6. Calophyllum polyanthum thuộc chi Calophyllum
 7. Calophyllum tetrapterum thuộc chi Calophyllum
 8. Calopogonium caeruleum thuộc chi Calopogonium
 9. Calopogonium mucunoides thuộc chi Calopogonium
 10. Calotis anamitica thuộc chi Calotis
 11. Calotropis gigantea thuộc chi Calotropis
 12. Calotropis procera thuộc chi Calotropis
 13. Calycopteris floribunda thuộc chi Calycopteris
 14. Calymmodon asiaticus thuộc chi Calymmodon
 15. Calymmodon concinnus thuộc chi Calymmodon
 16. Calymmodon gracilis thuộc chi Calymmodon
 17. Camchaya eberhardtii thuộc chi Camchaya
 18. Camchaya loloana thuộc chi Camchaya
 19. Camellia amplexicaulis thuộc chi Camellia
 20. Camellia arcuatiserrata thuộc chi Camellia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024