Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lablab purpureus thuộc chi Lablab
 2. Lactuca brevirostris thuộc chi Lactuca
 3. Lactuca denticulata thuộc chi Lactuca
 4. Lactuca dolichophylla thuộc chi Lactuca
 5. Lactuca graciliflora thuộc chi Lactuca
 6. Lactuca henryi thuộc chi Lactuca
 7. Lactuca indica thuộc chi Lactuca
 8. Lactuca parishii thuộc chi Lactuca
 9. Lactuca raborowski thuộc chi Lactuca
 10. Lactuca raddiana thuộc chi Lactuca
 11. Lactuca repens thuộc chi Lactuca
 12. Lactuca sativa thuộc chi Lactuca
 13. Lactuca sororia thuộc chi Lactuca
 14. Lactuca triangulata thuộc chi Lactuca
 15. Lagenaria siceraria thuộc chi Lagenaria
 16. Lagenifera stipitata thuộc chi Lagenifera
 17. Lagerstroemia balansae thuộc chi Lagerstroemia
 18. Lagerstroemia calyculata thuộc chi Lagerstroemia
 19. Lagerstroemia duperreana thuộc chi Lagerstroemia
 20. Lagerstroemia indica thuộc chi Lagerstroemia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024