Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Buxales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng dương
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Hoàng dương là tên gọi thực vật cho một nhóm thực vật ở cấp bộ thuộc nhánh thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots).

Trong hệ thống APG II, họ Hoàng dương (Buxaceae) là họ thực vật không đặt vào bộ nào trong nhóm thực vật hai lá mầm thật sự (eudicots). Họ này có thể bao gồm cả chi Didymeles, được hệ thống Cronquist coi là nằm trong một họ và bộ riêng, đặt trong phân lớp Kim lũ mai (Hamamelidae). APG II cho phép một tùy chọn về việc tiếp tục coi chi Didymeles như là nằm trong một họ riêng của chính nó.

Ngoài ra, APG II có đề cập tới khả năng trong các phiên bản tương lai của hệ thống thì họ Buxaceae có thể cũng được nâng cấp lên thành bộ. Trong trường hợp này bộ Buxales (Takht. cũ Reveal (1996)) có thể sẽ trở thành bộ của 1 tới 3 họ. Các từ đồng nghĩa của nó: Didymelales (Takht.), Buxanae (Reveal & Doweld). Tên gọi Buxales hiện tại cũng được sử dụng trong website của APG.
[sửa] Phân loại

Theo website của APG II thì bộ này có thể chứa các họ sau:

          o Họ Buxaceae
          o Họ Didymelaceae (họ tùy chọn, tách ra từ Buxaceae)
          o Họ Haptanthaceae?

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Buxaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024