HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Chrysodiflagellaphyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo vàng ánh hai roi
Other name:

DESCRIPTION

Tản là đơn bào dạng mônát, dạng hạt sống đơn độc hay sống thành tập đoàn hay sống thành khõi kiểu palmella, một số có dạng sợi hay dạng bản. Dạng mônát và các giai đoạn chuyển động của các loài có tản dinh dưỡng không phải dạng mônát có hai roi không đều nhau và khác nhau về động lực. Bộ  Ochromonadales có dạng mônát sống thành tập đoàn hay hay palmella; Chrysapiales có dạng hạt sống đơn độc hay sống thành tập đoàn; Phaeothamniales có dạng sợi hay bản. Chi thường gặp là Mallomonas, Synura và Dinobryon (H.40) thuộc bộ Ochromonadales ở các thuỷ vực nước ngọt sạch.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chrysophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023