HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Conjugatophyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo tiếp hợp
Other name:

DESCRIPTION

Tản là đa bào dạng sợi không phân nhánh hoặc đơn bào sống đơn độc hay sống thành tập đoàn. Vách tế bào là toàn vÂn ở loài đa bào hay gồm hai mảnh ở các loài đơn bào. Tế bào có một nhân. Thể màu có một hay nhiều hình bản, hình dải hay hình hạt. Sinh sản sinh dưỡng: bằng cách phân chia tế bào ở loài sống đơn độc và bằng khúc sợi ở loài đa bào. Sinh sản vô tính bằng bất động bào tử nhưng ít gặp. Sinh sản hữu tính là tiếp hợp. Tảo sống chủ yếu ở nước ngọt, phù du, chỉ ít loài sống ở nước lợ có độ muối dưới 2%o. Lớp có tới trên 4.000 loài.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chlorophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024