Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dichapetalum gelonoides (Roxb.) Engl. ssp. tuberculatum Leenh. 1956 (CCVN, 2:220).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: A tràng dạng kén
Tên khác: D. monospermum Merr. 1906 (FGI, 1: 798; SFGI: 729; DLTN:79). D. tonkinense Engl. 1894 (FGI, 1: 799; SFGI: 730; DLTN: 79). D. gagnepainii Pell. 1914 (SFGI: 729).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dichapetalaceae
Chi: Dichapetalum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023