Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis acuminata Vahl, 1806 (CCVN, 3: 661)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn nhọn; Mao thư nhọn
Tên khác: Fimbristylis nutans (Retz.) Vahl var. minor E. Camus, 1912 (FGI, 7: 96);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024