Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis eragrostis (Nees) Hance, 1873 (CCVN, 3: 649)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn bông; Mao thư sinh thảo; Mao thư bông
Tên khác: Abildgaardia eragrostis Nees & Mey. Ex Nees, 1834. - Fimbristylis nigrobrunnea auct. (FGI, 7: 120, p.p., incl. var. subtetrastachya (Boeck) E. Camus), non Thwaites (1864). - Fimbristylis subtetrastachya Boeck, 1871. - Fimbristylis lepidota E. Camus, 1910;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024