Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyotis capitellata Wall.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: An điền đầu; Bòi ngòi đầu, Dạ cẩm
Tên khác: Oldenlandia capitellata (G. Don) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

Hedyotis capitellata var. dacdoaensis T. N. Ninh

Hedyotis capitellata var. dactinensis T. N. Ninh

Hedyotis capitellata var. glabra (Pierre ex Pitard) T. N. Ninh

Hedyotis capitellata var. mollis (Pierre ex Pitard) T. N. Ninh

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Hedyotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024