Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hernandia nymphifolia (C. Presl) Kubitz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tung; Liên diệp đồng
Tên khác: Biasolettia nymphaefolia C. Presl; Hernandia peltata Meisn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Hernandiaceae
Chi: Hernandia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024