Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindenbergia muraria (Roxb.) Bruhl,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mến tường
Tên khác: Stemodia muraria Roxb. in D. Don, Stemodia ruderalis sensu Benth., non Retz, Lindenbergia urticaefolia Lehn ex Link & Otto, Lindenbergia ruderalis sensu Penn., non Retz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindenbergia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024