Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Memecylon edule
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sầm bù
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Memecylon edule 1- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Memecylon edule 1- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 10- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Memecylon edule 10- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 11- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Memecylon edule 11- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 12- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Memecylon edule 12- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 2- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Memecylon edule 2- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 3- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Memecylon edule 3- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 4- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Memecylon edule 4- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 5- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 8. Memecylon edule 5- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 6- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 9. Memecylon edule 6- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 7- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 10. Memecylon edule 7- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 8- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 11. Memecylon edule 8- SonHoang.jpg

 

Memecylon edule 9- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 12. Memecylon edule 9- SonHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Melastomataceae
Chi: Memecylon

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024