Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Najadaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủy kiều (Rong li, Cọng vó, Rong từ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Najadaceae Juss. 1789

Dễ nhầm với hải kiều - Cymodoceaceae: cây thủy sinh, lá hìn dải, hoa đơn tính mọc thành cụm 2-4 chiếc, gần như không có bao hoa (hoa trần) , bộ nhụy đơn số giả, noãn 1.

Cỏ ở nước, bé, ít cành và lá, sống 1 năm. Các lá hình thước, bé thường mọc tập trung lại như vòng, mép có răng.

Hoa đơn tính, 1 nhị và bao phấn không cuống, mở bằng lỗ ở đỉnh. Noãn đảo, đứng ở gốc bầu. Bầu trên. Thụ phấn dưới nước.

Quả không mở.

Thế giới có 1 chi 50 loài, phân bố ở Toàn cầu, mọc trong nước.

Phân loại: Nó được để trong liên bộ Alismatidae với các bộ như Alismatales, Hydrocharitales, cũng như Najadales. Nó gần nhất với Aponogetonaceae và Potamogetonaceae.

Giá trị kinh tế: Nguồn thức ăn cho cá, nguồn phân xanh nổi tiếng chi Najas.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Najas

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024