Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Nymphaeales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Súng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Súng là một đơn vị phân loại thực vật ở cấp bộ. Bộ này không phải là một bộ phận của hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG  năm 1998). Tuy nhiên, nó lại được một số hệ thống phân loại thực vật công nhận, nhưng các hệ thống đó lại sử dụng các vị trí khác nhau cho các họ trong bộ này. Cụ thể là một số nhà hệ thống hóa thực vật mà đang sử dụng hệ thống APG II hiện nay cũng dùng bộ này và giới hạn nó chỉ bao gồm 2 họ là họ Súng (Nymphaeaceae) và họ Rong lá ngò (Cabombaceae). Tuy nhiên, trên website của APG, được truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2007, thì người ta lại đặt cả họ Hydatellaceae  vào trong bộ này, một phân loại không được ghi nhận trong Saarela và ctv., nhưng trong đó người ta có gợi ra các khả năng về quan hệ nhóm chị-em giữa Nymphaeales và Hydatellaceae.

Bộ này được coi là một nhóm cơ bản hay phân kỳ sớm của thực vật hạt kín. Các họ trong bộ này được kết hợp lại như là các họ của các loài thực vật thân thảo sống thủy sinh và đã được biết đến từ các mẫu hóa thạch có từ thời kỳ Tiền Phấn trắng. Một điều có thể đúng là hóa thạch của Archaefructus sống thủy sinh cũng thuộc về bộ này.

Hệ thống phân loại

Hiện tại Nymphales gồm các họ:

Nymphaeaceae

Cabombaceae

Hydatellaceae

Các hệ thống khác

Cronquist

Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt bộ này trong phân lớp Magnoliidae thuộc lớp Magnoliopsida, gồm các họ:

        * Họ Barclayaceae: Các loài súng
        * Họ Cabombaceae: Các loài rong lá ngò
        * Họ Ceratophyllaceae: Các loài rong đuôi chồn
        * Họ Nelumbonaceae: Các loài sen (APG chuyển họ này sang bộ Quắn hoa (Proteales).
        * Họ Nymphaeaceae: Các loài súng

Thorne (1992)

Hệ thống Thorne (1992) đặt bộ này trong siêu bộ Nymphaeanae thuộc phân lớp Magnoliideae, gồm các họ:

        * Họ Cabombaceae
        * Họ Nymphaeaceae

Dahlgren

Hệ thống Dahlgren đặt bộ này trong siêu bộ Nymphaeanae thuộc phân lớp Magnoliideae, gồm các họ:

        * Họ Cabombaceae
        * Họ Ceratophyllaceae
        * Họ Nymphaeaceae

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Barclayaceae
Cabombaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024