HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Ophioglossopsida
English name:
Vietnamese name: Lưỡi rắn
Other name:

DESCRIPTION

Đặc điểm

Là những đại diện cổ nhất trong các Dương xỉ hiện sống, chuyên hoá cao.

Thân thảo, có thân rễ dưới đất, lá đơn có xẻ thuỳ rất sâu, nằm trên một cuống dài phân thành phần sinh sản và không sinh sản.

Phần không sinh sản thường nguyên hay xẻ thuỳ chân vịt. Phần sinh sản thường phát triển thành một trụ nạc trên đó mang các túi bào tử, tạo thành dạng bông, vách túi gồm nhiều lớp tế bào, không phân hoá thành vòng cơ. Có bào tử giống nhau.

Phân loại

Gồm 1 bộ, 1 họ, 2 chi.

+ Chi Sâm chân rết: Helminthostachys, với loài H.zeylanica (L.) Hook: Có thân rễ nằm ngang mang nhiều rễ ở 2 bên, lá phân thành 2 phần.

- Phần không sinh sản, xẻ thuỳ chân vị sâu, gân hình lông chim.

- Phần sinh sản là một trụ nạc, các túi bào tử phát triển ngay trên mô của trụ này.

Mọc nhiều ở đất đồi, dung làm thuốc chửa hen. (Hình 10)

+ Chi lưỡi rắn: Ophyoglossum với loài O. gramincum. Cây thảo nhỏ, chứa nhiều tanin (mọc nhiều ở vách đá tại Lăng Tự Đức - Huế).

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Pteridophyta

LIST OF ORDINES
Ophioglossales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024