Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchospora rubra (Lour.) Makino, 1903 (CCVN, 3:603b, 665)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chủy tử đỏ; Cói chuỷ tử đỏ; Cói đầu hồng; Chuỷ tử đầu hồng
Tên khác: Schoenuus ruber Lour. 1790. - Rhynchospora wallichiana Kunth, 1837 (FGI, 7:145);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Rhynchospora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024