Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scirpus siamensis (C. B. Clarke) J. Kern, 1959
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói giùi thái
Tên khác: Scirpus squarrosus L. var. siamensis C. B. Clarke, 1910 (FGI, 7:134). - Lipocarpha tenera sennu E. Camus, 1912 (FGI, 7:143), non Boeck, (1888);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Scirpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023