Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Ulothrichophyceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tản đa bào dạng sợi có phân nhánh hoặc không, dạng bản một lớp hay nhiều lớp tế bào. Một số loài tế bào gốc phân hoá thành bộ phận chuyên hóa bám nên không có sắc tố. Sinh sản sinh dưỡng bằng đoạn sợi, sinh sản vô tính bằng động bào tử, sinh sản hữu tính chủ yếu là đẳng giao, dị giao, cũng có loài là noãn giao.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chlorophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024