HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Ulothrichophyceae
English name:
Vietnamese name:
Other name:

DESCRIPTION

Tản đa bào dạng sợi có phân nhánh hoặc không, dạng bản một lớp hay nhiều lớp tế bào. Một số loài tế bào gốc phân hoá thành bộ phận chuyên hóa bám nên không có sắc tố. Sinh sản sinh dưỡng bằng đoạn sợi, sinh sản vô tính bằng động bào tử, sinh sản hữu tính chủ yếu là đẳng giao, dị giao, cũng có loài là noãn giao.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chlorophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024