Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Xanthophyllum obscurum A.W. Benn
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Săng ớt tối
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Săng ớt là loài thuộc họ Viễn chí (Polygalaceae) và được ghi nhận ở độ cao 617 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Cambodian Journal of Natural History, số 1, trang 15-19, tháng 7/2016.

Trích: http://itb.ac.vn/index.php/phat-hien-mot-loai-moi-va-hai-ghi-nhan-moi-cho-he-thuc-vat-viet-nam-tu-hon-ba/

ẢNH

Xanthophyllum obscurum - 1 - D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Xanthophyllum obscurum - 1 - D.V.Son.jpg

 

Xanthophyllum obscurum - 2.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Xanthophyllum obscurum - 2.D.V.Son.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Polygalaceae
Chi: Xanthophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024