HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
SPECIES

Scientific name: Xanthophyllum obscurum A.W. Benn
English name:
Vietnamese name: Săng ớt tối
Other name:

DESCRIPTION

Săng ớt là loài thuộc họ Viễn chí (Polygalaceae) và được ghi nhận ở độ cao 617 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Cambodian Journal of Natural History, số 1, trang 15-19, tháng 7/2016.

Trích: http://itb.ac.vn/index.php/phat-hien-mot-loai-moi-va-hai-ghi-nhan-moi-cho-he-thuc-vat-viet-nam-tu-hon-ba/

PHOTOS

Xanthophyllum obscurum - 1 - D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 1. Xanthophyllum obscurum - 1 - D.V.Son.jpg

 

Xanthophyllum obscurum - 2.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 2. Xanthophyllum obscurum - 2.D.V.Son.jpg

 

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Fabales
Familia: Polygalaceae
Genus: Xanthophyllum

PARAMETERS

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024