HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NEW PLANTS

New record the orchid species for Vietnam: speciment detail (part 1)

Last modified on 11/12/2008 at 11:44:00 AM. Total 633 views.

Acriopsis liliifolia (Koenig) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:
Acriopsis liliifolia var. auriculata
Hình: orchidspecies.com
Mô tả: Phong lan, có 3-4 lá trên ngọn. Dò hoa dài 40-50 cm mang trên trăm hoa to 1.25 cm nở vào mùa xuân hay hạ.
Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005)
Anoectochilus calcareous Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan lá xanh mướt như nhung có những gân trắng
Nơi mọc: Bắc Cạn, Chợ Đồn, Sơn La, Mộc Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, D. Harder, Phan Kế Lộc (3-2001)
Anoectochilus papillosus Aver. sp. nov
Đặc hữu của Việt Nam

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Phan kế Lộc
Mô tả: Địa lan, cây cao 14-16 cm, lá 2-4 chiếc dài 4 cm, rộng 3 cm. Dò hoa cao 9-12 cm, hoa 3-5 chiếc nở vào tháng 7-8.
Nơi mọc: Mai Châu, Hòa Bình
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Do Phan kế Lộc, Lê Đồng Tân, Nguyễn sinh Khang, Nguyễn tiến Vinh (7-2006)

Aphyllorchis annamensis Aver.
Đặc hữu của Việt Nam
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Hoa có mầu vàng và hơi tím
Nơi mọc: Quý Châu, Nghệ An
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc, VM Sơn, L. T. An (2-2004)

Apphyllorchis pallida Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa lan cánh hoa mầu trắng có vạch tím
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương, Hớn Giao, Đắc Lắc.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

T. T. T. Trang, Trần văn Thảo, Nguyễn tiếnVinh, Averyanov (10-2005)

Appendicula cornuta Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: cosmos.cool.ne.jp
Mô tả:
Nơi mọc: Quảng Bình, Quảng Ninh
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Phạm văn Thế (2-2005)

Arundina caespitosa Aver. sp. nov

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Nơi mọc: Gia Lai, Quảng Nam, A Lưới, Thừa Thiên, Huế, Đà nẵng, Quảng ninh
Mô tả: Thạch lan, cao 60 cm, lá như lá cỏ dài 18 cm rộng 6 mm. Chồi hoa dài 10-20 cm. Hoa 1-4 chiếc, to 3 cm nở vào tháng 4-7
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Cây này rất hiếm và nhỏ hơn cây Arundina graminifolia rất nhiều.
Do. Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh.

Biermannia calcarata
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: P. Bonnet (www.orchisasia.org)
Mô tả:
Nơi mọc: Cao Bằng, Ninh Bình, Nho quan
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn Mạnh Cường 8-1999, Averyanov, Phan Kế Lộc, Phạm văn Thế (6-2004)

Bulbophyllum arcuatilabium Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Thanh Hóa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. T. Đoan (10-2003)

Bulbophyllum atrosanguineum Aver.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Aveyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh.

Bulbophyllum astelidum Aver
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Hòa Bình, Mai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan Kế Lộc (12-2003)

Bulbophyllum capillipes Part & Rachb. f.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidfoto.com
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Đắc Lắc, Krongbong
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Trần văn Thảo, Phan Kế Lộc (5-2005)

Bulbophyllum clandestinum Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: National herbarium (www.orchidspng.com)
Mô tả:
Nơi mọc: Hương Thủy, Thừa Thiên
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005)

Bulbophyllum delitescens Hance
Tên Việt:
Đồng danh:
Cirrhopetalum mannii; Cirrhopetalum mirificum
Hình: David Jubineau (www.orchidspecies.com)
Nơi mọc: Ninh bình, Nho quan,Cúc Phương
Mô tả: Phong lan hay thạch lan nhỏ, lá dài 26 cm hoa 2-3 chiếc to 1.2 cm nở vào mùa xuân.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn mạnh Cường (1-2003)

Bulbophyllum flabelloveneris (Koenig) Seidebf et Ormerod ex Aver.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Wilson T., Krischanphoto.com
Mô tả: Phong lan nhỏ, củ một lá dài khoảng 10 cm
Nơi mọc: Thừa Thiên, Huế, A Lưới
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Phạm văn Thế, Trần văn Thảo (3-4 2005)

Bulbophyllum longibrachiatum Z. H. Tsi
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: cosmos.cool.ne.jp
Mô tả: Phonh lan mọc trên cây cao, củ 1 lá
Nơi mọc: Sơn La, Mộc Châu,Yên Châu.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Harder, Phan Kế Lộc, Ng. T. Hương (3-2001)

Bulbophyllum macraei Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Bulbophyllum macraei var. autumnale
Hình: www.geocities.jp/yu911po
Nơi mọc: Bắc Cạn, Na Rì
Mô tả: Thạch lan mọc trên đám rêu. Dò hoa 2-3 chiếc to 4 cm
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thế, Nguyễn tiến Hiệp (5-2004)

Bulbophyllum ngoclinhensis
Tên Việt:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan nhỏ
Nơi mọc: Ngọc Lĩnh, Kontum
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov 1997

Bulbophyllum paraemarginatum

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan thường mọc trên cành cây cao chỗ có rêu bám, củ dài 2.5, một lá cứng dài 3-6 cm, rộng 1-1.5 cm. Chùm hoa mọc từ đáy củ có 1-2 hoa. Hoa rủ xuống, dài 4.5 cm đến 5.5 Nở vào tháng 11, không thơm.
Nơi mọc: Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov, Phạm văn Thế

Bulbophyllum penicillium Par & Rchb. f.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: exoticbulbophyllum.tripod.com
Mô tả: Phong lan nhỏ, một lá.
Nơi mọc: Bắc Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lôc, Nguyễn tiến Vinh (3-2005)

Bulbophyllum polliculosum Seidenf.
Tên Việt:
Đồng danh:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Đắc Nông, Đắc Lắc
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005)

Bulbophyllum purpureyfolium
Tên Việt:
Đồng danh:
Hình:
Leonid Averyanov
Mô tả:
Nơi mọc: Lai châu, Hoàng Liên Sơn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005)

(from hoalanvietnam.org)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024