HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NEW PLANTS

New record the orchid species for Vietnam: speciment detail (part 4)

Last modified on 11/12/2008 at 1:47:00 PM. Total 522 views.

Holcoglossum wangii E Christenson
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchid-nord.com
Mô tả: Phong lan rất hiếm.
Nơi mọc: Ba vì, Bắc Cạn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

S. K. Wu, Phan Kế Lôc, X. Gong (11-2004)

Liparis aurita
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan, hoa vàng nhạt lẫn xanh
Nơi mọc: Ba Thuộc, Thanh Hóa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, D. T. Đoan (10-2003)

Liparis averyanoviana Szlach.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan hay phong lan, hoa xanh nhạt
Nơi mọc: Cúc phương, Ninh Bình
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn M. Cường, M. v. Sinh, D. T. Kien, Soejarto (12-1999,2000)

Liparis rivularis Aver. sp. nov
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Lenid Averyanov
Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 8-10 cm, củ nhỏ 1 một chiếc cứng dài 3-7 cm rộng 8-12 mm. Chùm hoa dài 3-5 cm, hoa 4-6 chiếc nở vào tháng 11-12
Nơi mọc: Tam Dương, Lai Châu, Lạc Dương, Lâm Đồng, Ngọc Lĩnh, Kontum.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn văn Thế, L. Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn quốc Bình

Liparis conopea Aver.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan mọc trên đá có mọc rêu. Hoa mầu xanh vàng.
Nơi mọc: Ba Bể, Chợ Đồn, Bắc Cạn
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (12-2002)

Liparis delicatula Hook. f.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.plant.ac.cn
Mô tả: Điạ lan
Nơi mọc: Trùng Khánh, Cao Bằng
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lôc, Pham văn Thế (4-2004)

Liparis ferruginea Lindl.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.orchidspecies.com
Mô tả: Địa lan
Nơi mọc: Đắc Nông, Dac Glong
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thao (11-2005)

Liparis pumila Avery.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan
Nơi mọc: Mai Châu, Hòa Bình, Cúc Phương, Ninh Bình
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Harder, Phan kế lộc, Nguyễn manh Cuờng, Nguyễn tiến Vinh (12-2002, 1-2003)

Liparis tenuis Rolfe ex Downie
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Địa Lan
Nơi mọc: Cúc Phương, Ninh Bình
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lôc, Nguyễn mạnh Cường, Nguyễn tiến Vinh (1-2003)

Luisia ramossi Ames
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan mọc trên cây cao, hoa mầu xanh nhạt, lưỡi hoa mầu tím
Nơi mọc: A lưới, Thừa Thiên
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần van Thao (4-2005)

Monomeria barbata Lindl.
Tên Việt:
Đồng danh:
Epicranthes barbata; Monomeria crabro
Hình: www.orchidfoto.com
Mô tả: Phong lan củ mọc thưa. Dò hoa cao 30-45 cm mang 10-15 hoa to 2.5 cm, nở vào mùa xuân.
Nơi mọc: Yến Minh, Hà Giang.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Phan kế Lộc, S. K. Wu, X. Glong (11-2004)

Nephelaphyllum tenuiflorum Blume

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.hkherbarium.net, www.oakhillgardens.com
Mô tả: Điạ lan lá mầu tía.
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Nguyễn tiến Vinh (4-2000)

Oberonia falconeri Hook. f.

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: www.trekkingthai.com
Mô tả: Phong lan, hoa vàng nhỏ
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

T. T. T. Trang, Trần văn Thao, Nguyễn tiến Vinh (10-2005)

Oberonia multidenta Aver. sp. nov

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan nhỏ vói 4 lá dẹp moc sát nhau, dài từ 3-8 cm, rộng 6-12 mm. Chùm hoa dài 3-4 cm nhiều hoa moc chi chít nở từ tháng 9-11.
Nơi mọc: Sin Ho, Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, L. Averyanov và Phạm văn Thế. (11-2006)

Oberonia trichophora Aver. sp nv
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc mọc sát nhau gài 6-8 cm ngang 6 mm. Dò hoa dài 12-14 cm, rất nhiều hoa nhỏ nở rộng ngang 2.5 mm nở vào tháng 11 và 12.
Nơi mọc: Sin Ho, Lai Châu
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, L. Averyanov và Phạm văn Thế. (11-2006)

Odontochilus lanceolatus (Lindl.) Blume

Tên Việt:
Đồng danh:
Anoectochilus lanceolatus
Hình: Su Jacob (tw.myblog.yahoo.com)
Mô tả: Thạch lan mọc gần suối.
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Harder, Phan Kế Lộc, Nguyễn quang Hiếu (9-2000)

Odontochilus umbrosus (Aver.) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan hay địa lan mọc ở ven suối. Hoa mầu nâu hồng, lưỡi trắng
Nơi mọc: Đắc Glong, Đắc Nông
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lôc Trần văn Thảo (9-2005)

Platanthera epiphytica Aver. & Efimov. sp. nov

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Leonid Averyanov
Mô tả: Phong lan cao chừng 22 cm với 1-2 lá mọc xa nhau, dò hoa cao 22 cm hoa khong nở rộng, nở vào tháng 9-11 không thơm.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, J. Regalado, T. T. T.Trang, Nguyễn tiến Vinh, Nguyễn văn Duy, Trần văn Thảo (11-2006)

Peristylis gracilis Blume
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả:
Nơi mọc: Lạc Dương, Lâm Đồng, Krong Plong, Đắc Lắc
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Trần văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (10-2005)

Phaius indochinensis Seiden. & Ormerods

Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: E.F. de Vogel (www.orchisasia.org)
Mô tả: Địa lan cao 1.50 m
Nơi mọc: Đac Glong, Đak Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt.
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc (11-2005)

Phaius longicornu Guill.
Tên Việt:
Đồng danh:
Phaius wallichii
Hình: Alex & Karel Petrzelka
Mô tả: Địa lan
Nơi mọc: A lưới, Thừa Thiên, Lâm Đồng, Đà lạt
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao (4-2005)

Pholidota missionariorum Ganep.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình:Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan, hoa trắng lưỡi nâu nhạt
Nơi mọc: Quan ba, Yến Minh, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

S. K. Wu, LK. Han, X Gong 11-2004, Nguyễn tiến Hiệp, Trần văn Thảo, Phạm văn Thế (12-2004)

Pholidota roseans Schltr.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thach lan
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Nguyễn tiến Hiệp, Phạm văn Thế, Trần văn Thảo (12-2004)

Podochilus banaensis Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Phong lan
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (4-2000)

Podochilus khasianus Hook. f.
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Roxwell Wei
Mô tả: Phong lan hay thạch lan
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang, Ba Thuộc, Thanh Hóa
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Regalado, D. T. Đoan (9-2003)

Podochilus oxytophilloides Orrmerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan
Nơi mọc:Van bản, Lào cai, Mộc Châu, Sơn La
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Harder, Phan kế Lộc (3-2001)

Rhomboda Lindl.

Rhomboda petelotii (Gagnep) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Nơi mọc: Mộc Châu, Yên Châu, Sơn La
Mô tả: Thạch lan lá xanh thẫm
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan Kế Lộc, Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn quang Hiếu (10-2000, 3-2001)

Rhomboda tokioi (Fukuyama) Ormerod
Tên Việt:
Đồng danh:

Hình: Chưa tìm thấy
Mô tả: Thạch lan bò trên các tảng đá ven bờ suối, lá xanh nhạt có gân mầu trắng
Nơi mọc: Hương sơn, Hà tĩnh
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6-32.2°C
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10-26.7°C
Ẩm độ: 50-70%

Averyanov, Phan kế Lộc, Pham văn Thế, Nguyễn tiến Vinh (5-2004)

 

(from hoalanvietnam.org)

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024