HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > NATURE, PLANTS AND KIDS

Rhododendron flower in literature

Last modified on 6/8/2009 at 10:35:00 AM. Total 4606 views.

Đỗ quyên hoa lý

Tên Việt: hoa đỗ quyên
Tên Hoa: 杜鵑花(đỗ quyên hoa)、映山紅(ánh sơn hồng)、山石榴(sơn thạch lựu)、山躑躅(sơn trịch trục)、紅躑躅(hồng trịch trục)
Tên Anh: Indian Azalea
Tên Pháp: rhododendron d'Indie
Tên khoa học: Rhododendron simsii Planch.
Thuộc họ Đỗ Quyên - Ericaceae

Mạch thượng mông mông tàn nhứ phi

Đỗ quyên hoa lý đỗ quyên đề

Niên niên để sự bất qui khứ

Oán nguyệt sầu yên trường vi thùy.

Dịch thơ

Bảng lảng mù sương tơ trắng lan

Đỗ Quyên hoa vẳng tiếng quyên than

Buồn lắng tâm tư đừng trở lại

Tháng hận năm tàn theo khói vương

Đỗ quyên hồng

Tên Việt: hoa tây thi
Tên Hoa: 西施花(tây thi hoa), 杜鵑花(đỗ quyên hoa)
Tên Anh: Rhododendron
Tên Pháp: Rhododendron
Tên khoa học: Rhododendron ellipticum Maxim

Quân vương ý khí tận giang đông

Tiện thiếp hà kham nhập hán cung

Bích huyết hóa vi giang thượng thảo

Hoa khai cánh bỉ đỗ quyên hồng

Dịch thơ

Quân vương tuyệt tận ở Giang Đông

Tiện thiếp làm sao nhập Hán phòng

Máu xanh hóa cỏ bên sông lạnh

Như đóa Đỗ Quyên nở cánh hồng

(Văn Phạm dịch)

Nguồn: Huệ Diệp Chi

Hanh.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024